Disclaimer

Disclaimer:

Het onderstaande is van toepassing op de website van www.sv-raakderoos.nl 
Iedereen die zich toegang verschaft tot de website wordt geacht op de hoogte te zijn van het hieronder vermelde. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

DOEL:
Het doel van deze website is het informeren van Leden en niet Leden van SV Raak de Roos over de schietsport binnen en buiten de vereniging.

ONJUISTE INFORMATIE:
Ondanks de constante zorg en aandacht die SV. Raak de Roos aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

RECHTEN:
SV. Raak de Roos behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domein­namen, merkenrechten, en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrek­king tot alle op of via deze website aangebo­den informatie, waaronder mede begrepen tekst, logo’s en foto’s.

AANSPRAKELIJKHEID:
In geen enkel geval zijn SV. Raak de Roos, haar bestuur­ders en leden aan­sprakelijk ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade, die op enigerlei wijze voortvloeit of verband houdt maar niet beperkt hoeft te zijn tot:
defecten, virussen of overige onvol­komenheden aan apparatuur en soft­ware in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website en aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.
De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook indien SV. Raak de Roos op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van zulke schade.

COPYRIGHT:
Copyrights Informatie, gepubliceerd door de SV Raak de Roos, mag niet integraal door derden worden overgenomen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van SV. Raak de Roos. 
Gedeeltelijke overname van informatie of delen daarvan bij wijze van nieuwsgaring is toegestaan, mits daarbij de bron van de informatie duidelijk wordt vermeld.

HYPERLINK:
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites die niet onder de controle staan van SV.Raak de Roos
Deze hyperlinks zijn enkel ter informatie opgenomen en betekenen niet dat op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door SV. Raak de Roos worden aanbevolen. 
Het gebruik van deze hyperlinks is volledig voor eigen risico.

AANSPRAKELIJKHEID:
Alhoewel SV. Raak de Roos er aan werkt dat de website continu toegankelijk is, kan SV. Raak de Roos geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat zijn website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. 
De website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. 
De aangeboden informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

ONTREGELEN WEBSITE:
Het is niet toegestaan om de werking van deze website te verstoren of de integriteit daarvan aan te tasten. 
Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het hacken van deze website.

VRAGEN/KLACHTEN:
Vragen en of klachten die betrekking hebben tot de inhoud van de website dienen schriktelijk gericht te worden aan SV. Raak de Roos.

VIDEO/FOTO'S:
Het bestuur van SV Raak de Roos heeft besloten om op deze website zeer beperkt enkele foto's en/of video te plaatsen. Niet iedereen wil gezien worden op “the World Wide Web” en die mening zullen we uiteraard respecteren. Als u ons dat kenbaar maakt, zullen we er voor zorgen dat er van u geen foto’s en/of video worden geplaatst.

Het Bestuur,
SV. Raak de Roos
 

NIEUWSFLITS
Donderdag 7 september

Avond: 19.30 - 22.30

Klein kaliber Pistool / Revolver / Karabijn

Klapschijf schieten

 
*********************************

Vrijdag 8 september

Vrij schieten / Training

Klein kaliber:
19.30 - 21.00 uur

Groot kaliber:
21.00 - 23.00 uur

 
*********************************

Zaterdag 9 september


Middag

Militair Pistool

14.00 - 18.00 uur

Avond:

Vrij schieten / trainen

18.00 - 22:00 uur 

Klein kaliber:
18.00 - 20.30 uur

Groot kaliber:
20.30 - 22.00 uur


*********************************


Maandag 11 septemberr


KKP Service Pistool - KKK/KKG

19.30 - 22.00 uur

 
*********************************

Vrijdag 15 september

Vrij schieten / Training

19.30 - 23.00

Klein kaliber:
19.30 - 21.00 uur

Groot kaliber:
21.00 - 23.00 uur

*********************************


Zaterdag 16 september


Middag

Jeugdtraining / Zwartkruit
schieten

14.00 - 18.00 uur

Avond:

Vrij schieten / trainen

18.00 - 22:00 uur 

Klein kaliber:
18.00 - 20.30 uur

Groot kaliber:
20.30 - 22.00 uur


*********************************

Belangrijke mededeling:

                  

Barteam zoekt nog steeds hulp!!

De bar is er voor ons allemaal !

Maar dat gaat alleen door ons !
Dus Help ! 

Lees hier verder

 
*********************************

Veiligheid op de Baan

In verband met diverse incidenten heeft het bestuur besloten het dragen van een veiligheidsbril op de baan bij het schieten van "Zwartkruitwapens" verplicht te stellen. Dit natuurlijk in uw eigen belang!  

 
*********************************

de Introductiefilm KNSA

Klik hier